Cześć!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego MAMYWENE, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mamywene.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów :)
Siostry Żarkiewicz

§ 1 Definicje

Kupujący_a – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument_ka – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawczynią umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://mamywene.pl/sklep/regulamin/

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.mamywene.pl/sklep/

Sprzedawczyni – INVOLVEE Agnieszka Żarkiewicz, z siedzibą pod adresem: ul. Rajska 6, pok. NP6, 80-850 Gdańsk, posługującą się numerem NIP 5372469291, REGON 385236744.

§ 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawczyni zapewnia Kupującemu_ej możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawczyni i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu wystarczy dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący_a nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawczyni świadczy na rzecz Kupującego_ej usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego_cą przez Sprzedawczynię jest umożliwienie Kupującemu_cej złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawczynią umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący_ca zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Kupującego_cej usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego_cej oraz historia złożonych przez niego lub nią zamówień w Sklepie. Kupujący_ca loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący_ca może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawczyni. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Kupujący_ca zdecyduje się zapisać do newslettera MAMYWENE, Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Kupującego_cej usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawczyni. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub w procesie składania zamówienia. Kupujący_ca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawczyni.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego_cej nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu_cej i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawczyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawczyni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący_ca powinien poinformować Sprzedawczynię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący_ca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@mamywene.pl. W reklamacji Kupujący_ca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawczyni będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta lub Klientkę o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail osoby składającej reklamację.
§ 4 Składanie zamówienia
 1. Kupujący_ca może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient_ka albo jako gość_ini.
 2. Zarejestrowanym klientem_ką jest Kupujący_ca, który posiada konto w Sklepie. Kupujący_ca może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego_cą produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący_ca powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący_a może skontaktować się ze Sprzedawczynią.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący_a zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący_a zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym_cą a Sprzedawczynią. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu_ej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym_ą a Sprzedającą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  – w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  – w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący_a musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący_a ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący_a podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawczyni co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący_a zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawczyni. W takiej sytuacji Kupującemu_ej przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawczyni na podjęcie kontaktu z Kupującym_ą, Sprzedawczyni udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego_ą.
 8. Kupujący_a oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawczyni nie jest zobowiązana do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
§ 5 Dostawa i płatność
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu_ej na etapie składania zamówienia.
 2. Operatorem płatności online jest system Przelewy24, realizowana przez PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
 3. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 4. Dokonując zakupu w sklepie, Kupujący_a automatycznie udziela Sprzedawczyni pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 5. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu_ej na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący_a, chyba że Sprzedawczyni na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 6. W przypadku niedoręczenia przesyłki z winy Kupującego_ej, Kupujący_a ponosi koszty przesyłki zwrotnej do Sprzedawczyni.
§ 6 Produkty fizyczne
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego_ą.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego_ej.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego_ej w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
§ 7 Bilety i karty prezentowe na warsztaty stacjonarne i online
 1. Z jednego biletu/karty prezentowej może skorzystać tylko jedna osoba (w przypadku warsztatów online – jedno urządzenie elektroniczne). Udział w warsztatach stacjonarnych dzieci wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty stosownej do wieku – wysokość opłaty i możliwość udziału dziecka w warsztatach stacjonarnych należy uzgodnić ze Sprzedawczynią przed dokonaniem zakupu poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@mamywene.pl.

 2. Lokalizacja warsztatów stacjonarnych i online jest każdorazowo podana do wiadomości na stronie z ofertą w Sklepie.

 3. Opłata za bilet na warsztat stacjonarny jest zwracana Kupującemu_ej pod warunkiem, że ten odwoła swój udział w zajęciach najpóźniej 14 dni roboczych przed ich rozpoczęciem. W razie odwołania udziału od 14 dni roboczych do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć opłata jest zwracana w wysokości 75%. W razie odwołania udziału od 7 dni roboczych do 72 godzin przed rozpoczęciem zajęć opłata jest zwracana w wysokości 50%. Przy rezygnacji w czasie krótszym niż 72 godziny przed warsztatem opłata nie jest zwracana. Chęć rezygnacji z udziału w zajęciach należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@mamywene.pl, podając również numer konta do zwrotu opłaty. W razie nieobecności Kupującego_ej na warsztatach pieniądze nie są zwracane. Nieobecności nie można odrabiać w innym terminie ani przenosić na inne warsztaty.

 4. Uczestnictwo w warsztacie wykupione na podstawie karty prezentowej można odwołać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu. Nieobecność na warsztacie bez wcześniejszego odwołania skutkuje tym, że karta prezentowa traci ważność, a pieniądze za jej zakup nie są zwracane. Nieobecności nie można odrabiać w innym terminie ani przenosić na inne warsztaty.

 5. W wypadku, gdy warsztat nie odbędzie się z winy Sprzedawczyni, pieniądze za zakup biletu na warsztaty stacjonarne/online są zwracane w całości bądź jest proponowany alternatywny termin lub warsztat.

§ 8 Produkty elektroniczne
 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego_ą w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu_ej.
§ 10 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawczyni poucza niniejszym Kupującego_cą, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawczyni.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 11 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Konsument_ka, który zawarł ze Sprzedawczynią umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta_ki przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawczynią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta_ki, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta_ki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawczynię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu_ej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi_ce w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 5. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatorkę.
 6. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 7. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu_ej wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 8. Aby odstąpić od umowy, Konsument_ka musi poinformować Sprzedawczynię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument_ka wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi_ce prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Konsument_ka ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawczyni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawczynię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawczyni zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 11. Konsument_ka ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawczyni zwraca Konsumentowi_ce wszystkie otrzymane od Konsumenta_ki płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument_ka) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawczyni została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta_kę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument_ka wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument_ka nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 13. Jeżeli Sprzedawczyni nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta_ki, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta_ki do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta_ki dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument_ka ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 12 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawczyni ma obowiązek dostarczyć Kupującemu_ej produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawczyni jest odpowiedzialna względem Kupującego_ej, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący_a stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawczynię, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący_a może kontaktować się ze Sprzedawczynią zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawczyni ustosunkuje się do składanej przez Kupującego_ej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawczyni za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów_ek, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawczynią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 13 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorką danych osobowych Kupującego_ej jest Sprzedawczyni.
 2. Dane osobowe Kupującego_ej przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mamywene.pl/polityka-prywatnosci/
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawczyni wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument_ka ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument_ka ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym_ą a Sprzedawczynią,
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument_ka może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument_ka może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami_kami i przedsiębiorcami_czyniami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego_ą, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawczynię. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów_ek, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawczynią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawczyni zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.02.2021.