Przetwarzanie danych osobowych realizujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest MAMYWENE Alicja Żarkiewicz siedzibą w Gdańsku, adres: 80-105 Gdańsk, ul. Wesoła 16/4, widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze REGON 367812618, NIP 5372376891 („Administrator”).

II. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:
• Imię i nazwisko
• Dane firmowe: nazwa, adres, NIP, REGON, KRS
• Dane do wystawienia rachunku: PESEL
• adres e-mail
• nr telefonu

III. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe/newsletter
Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w e-mailu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub produktów, dane zawarte w dokumentach załączonych.
Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

• Zawarcie umowy i dokumenty rozliczeniowe
Rodzaje dokumentów: umowa/zamówienie/faktura
Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, NIP, REGON, KRS i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

IV. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:
dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii
Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.
sprostowania danych
Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe
usunięcia danych
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania
Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych
przenoszenia danych
Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@mamywene.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.